ویسکوباتور ویسکوباتور

مشخصات ویسکوباتور (Viscobator)

به طور کلی ویسکوباتور یک تجهیز آزمایشگاهی است که با ایجاد حرارت یکنواخت و کنترل دما و رطوبت و همچنین میزان اکسیژن و دی اکسید کربن محیط مناسبی جهت رشد انواع میکروارگانیسم ها و باکتری ها را فراهم می کند. ویسکوباتور شرکت مبدل تانک در مقیاس آزمایشگاهی به منظور عمل تلقیح-تخمیر شیر است. کاربرد این دستگاه در آزمایشگاه ها به منظور کشت ، در دامداری ها به منظور عمل تلقیح شیر  در صنایع غذایی لبنیات به منظور تهیه مایه ماست می باشد. 

ابعاد کلی این دستگاه مطابق جدول زیر است: 

از آنجایی که هدف، تخمیر-تلقیح شیر است، از 6 عدد سطل 3 لیتری استیل به منظور ریختن شیر در این سطل ها استفاده می شود که حجم مورد نیاز جهت این امر را تامین می کند. 

ابعاد جداره داخلی این دستگاه جهت نگهداری آب و ظرف های شیر به شرح جدول زیر است:

نحوه عملکرد این دستگاه به صورت چهار سیکل زیر می باشد:

سیکل اول:  ابتدا شیر آب ورودی باز و آب وارد دستگاه شده تا حجم مورد نظر آب وارد دستگاه گردد. سپس ظرف های شیر با ظرفیت مشخص شده پر شده و داخل دستگاه قرار می گیرد. سپس دستگاه توسط کلیدی که بر روی دستگاه تعبیه شده، روشن می گردد و دستگاه به صورت خودکار وارد سیکل عملکردی می گردد. در این مرحله هیتر و پمپ دستگاه شروع به کار می نمایند تا هیتر آب را به دمای 90 درجه سانتی گراد برساند و همزمان پمپ باعث چرخش آب می شود تا گردش یکنواختی در جریان آب شکل بگیرد و نقش همزمان را برای آب ایفاد نماید. 

   

سیکل دو:  در سیکل دوم آب برای مدت زمان 20 دقیقه در دمای 90 درجه سانتی گراد ثابت نگه داشته خواهد شد. 
سیکل سه:  در این مرحله شیر برقی فعال شده و آب سرد ورودی وارد مبدل حرارتی خواهد شد و بدین ترتیب آب داخل محفظه از دمای 90 درجه سانتی گراد به دمای 40 درجه سانتی گراد خواهد رسید. 
سیکل چهار: در این مرحله مجدداً دو هیتر آب فعال گشته و دمای آب به 43 درجه سانتی گراد رسیده و برای مدت 4 ساعت در این دما باقی خواهد ماند که پس از این سیکل فرآیند تخمیر-تلقیح شیر به پایان می رسد. 

      

تجهیزات جانبی این دستگاه به شرح جدول زیر می باشد: